Algemene voorwaarden Restaurant Pinsa’s B.V.

 

Algemene voorwaarden Restaurant Pinsa’s B.V.
versie: augustus 2019


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Restaurant Pinsa’s B.V.: de besloten vennootschap Restaurant Pinsa’s B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68328885.

1.2. Klant/gast: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Restaurant Pinsa’s B.V. een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Restaurant Pinsa’s B.V. voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verstrekken van spijzen, dranken en/of het ter beschikking stellen van (vergader)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Restaurant Pinsa’s B.V. en klant krachtens welke Restaurant Pinsa’s B.V. de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Website: www.pinsas.nl  

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Restaurant Pinsa’s B.V. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Restaurant Pinsa’s B.V. verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Restaurant Pinsa’s B.V. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Restaurant Pinsa’s B.V. zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Restaurant Pinsa’s B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Restaurant Pinsa’s B.V. zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Restaurant Pinsa’s B.V. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5. Restaurant Pinsa’s B.V. behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Restaurant Pinsa’s B.V. de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.6. Alle door Restaurant Pinsa’s B.V. gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Restaurant Pinsa’s B.V. behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.8. Restaurant Pinsa’s B.V. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Restaurant Pinsa’s B.V. verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Restaurant Pinsa’s B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Restaurant Pinsa’s B.V. heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Restaurant Pinsa’s B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Restaurant Pinsa’s B.V. wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Restaurant Pinsa’s B.V., door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Restaurant Pinsa’s B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Restaurant Pinsa’s B.V. in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Restaurant Pinsa’s B.V. uitgevoerde werk te vergoeden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR RESTAURANT PINSA’S B.V.

5.1. Restaurant Pinsa’s B.V. garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Restaurant Pinsa’s B.V. spant zich in om de gegevens die Restaurant Pinsa’s B.V. voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Restaurant Pinsa’s B.V. met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Restaurant Pinsa’s B.V. te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Restaurant Pinsa’s B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Restaurant Pinsa’s B.V. om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Restaurant Pinsa’s B.V. zijn verstrekt, heeft Restaurant Pinsa’s B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Restaurant Pinsa’s B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Restaurant Pinsa’s B.V. geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Restaurant Pinsa’s B.V. binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Restaurant Pinsa’s B.V. één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Restaurant Pinsa’s B.V. levert haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht.

 

ARTIKEL 7. BIJZONDERE BEPALINGEN RESTAURANT PINSA’S B.V.

7.1. Restaurant Pinsa’s B.V. is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten in het restaurant. Hulphonden zijn wel toegestaan.

7.2. Restaurant Pinsa’s B.V. is niet gehouden tot de bewaring van goederen van gasten.

7.3. Wanneer de klant een reservering maakt ten behoeve van het huren van het restaurant en deze reservering wordt korter dan 24 uur voor aanvang van de ingangsdatum geannuleerd, is de klant gehouden een vergoeding van 30% van het afgesproken tarief aan Restaurant Pinsa’s B.V. te betalen.

7.4. Voor particuliere reserveringen geldt dat, indien de klant niet binnen 15 minuten na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, Restaurant Pinsa’s B.V. de reservering als geannuleerd mag beschouwen.

7.5. Verloren of achtergelaten voorwerpen achtergelaten in het restaurant en zijn aanhorigheden, welke door de gast gevonden worden, dienen met spoed bij de bar te worden ingeleverd.

7.6. Van voorwerpen die niet binnen één jaar na inlevering worden geclaimd door de rechtmatige eigenaar wordt het eigendom door Restaurant Pinsa’s B.V. verkregen.

7.7. Indien gevonden voorwerpen door Restaurant Pinsa’s B.V. worden toegezonden aan de gast, komen de kosten hiervan voor rekening van de gast. Restaurant Pinsa’s B.V. is nimmer tot toezending verplicht.

7.8. Indien de gast drank nuttigt die niet door Restaurant Pinsa’s B.V. wordt verstrekt, is de gast en per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld aan Restaurant Pinsa’s B.V. verschuldigd. Bij niet door Restaurant Pinsa’s B.V. verstrekte spijzen is aan Restaurant Pinsa’s B.V. keukengeld verschuldigd. De bedragen worden ofwel vooraf overeengekomen of in redelijkheid vastgesteld.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Bij een bezoek aan Restaurant Pinsa’s B.V. dienen dranken en spijzen na nuttiging in het restaurant te worden afgerekend.

8.3. Indien is overeengekomen op een andere wijze te betalen dan overeengekomen in artikel 8.2. dient de betaling binnen veertien dagen aan Restaurant Pinsa’s B.V. te zijn voldaan. Indien Restaurant Pinsa’s B.V. een factuur verzend is Restaurant Pinsa’s B.V. gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen. Deze toeslag vervalt indien de gast de factuur binnen veertien dagen voldoet.

8.4. Indien de gast niet aan alle verplichtingen jegens Restaurant Pinsa’s B.V. heeft voldaan, is deze gerechtigd al zijn goederen die binnen het restaurant zijn gebracht onder ons te houden totdat aan alle verplichtingen zijn voldaan.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Restaurant Pinsa’s B.V. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Restaurant Pinsa’s B.V. elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Restaurant Pinsa’s B.V. zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Restaurant Pinsa’s B.V. verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Restaurant Pinsa’s B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Restaurant Pinsa’s B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Restaurant Pinsa’s B.V. geleverde producten en diensten blijven eigendom van Restaurant Pinsa’s B.V. totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Restaurant Pinsa’s B.V. zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Restaurant Pinsa’s B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Restaurant Pinsa’s B.V. geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Restaurant Pinsa’s B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Restaurant Pinsa’s B.V..

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Restaurant Pinsa’s B.V. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Restaurant Pinsa’s B.V., tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Restaurant Pinsa’s B.V. geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Restaurant Pinsa’s B.V. is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Restaurant Pinsa’s B.V. plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Restaurant Pinsa’s B.V. vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Restaurant Pinsa’s B.V. en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Restaurant Pinsa’s B.V. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Restaurant Pinsa’s B.V. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Restaurant Pinsa’s B.V. uitkeert. 

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Restaurant Pinsa’s B.V. dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Restaurant Pinsa’s B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Restaurant Pinsa’s B.V. toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Restaurant Pinsa’s B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Restaurant Pinsa’s B.V. geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Restaurant Pinsa’s B.V..

10.5. Restaurant Pinsa’s B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Restaurant Pinsa’s B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Restaurant Pinsa’s B.V.

10.7. Restaurant Pinsa’s B.V. is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

10.8. Restaurant Pinsa’s B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging en verlies van goederen die door een gast in het restaurant is gebracht. Aansprakelijkheid aan de kant van Restaurant Pinsa’s B.V. ontstaat slechts indien er sprake is van beschadiging of verlies van goederen door opzet of schuld door Restaurant Pinsa’s B.V..


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Restaurant Pinsa’s B.V. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Restaurant Pinsa’s B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Restaurant Pinsa’s B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Restaurant Pinsa’s B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Restaurant Pinsa’s B.V. een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Restaurant Pinsa’s B.V., komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Restaurant Pinsa’s B.V. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Restaurant Pinsa’s B.V. voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Restaurant Pinsa’s B.V.;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Restaurant Pinsa’s B.V. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Restaurant Pinsa’s B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Restaurant Pinsa’s B.V. behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Restaurant Pinsa’s B.V. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Restaurant Pinsa’s B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Restaurant Pinsa’s B.V. in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Restaurant Pinsa’s B.V. worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Restaurant Pinsa’s B.V. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Restaurant Pinsa’s B.V..

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Restaurant Pinsa’s B.V. te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Restaurant Pinsa’s B.V., heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Restaurant Pinsa’s B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Restaurant Pinsa’s B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Restaurant Pinsa’s B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Restaurant Pinsa’s B.V. op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Restaurant Pinsa’s B.V. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Restaurant Pinsa’s B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en Restaurant Pinsa’s B.V. zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Restaurant Pinsa’s B.V. en de klant.